բաղաձայն

բաղաձայն

Mowradyan 1993: 330 (section 3)

Թրակ.

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԱՂԱՁԱՅՆ — (ի, ից.) NBH 1 426 Chronological Sequence: 6c, 12c, 13c ա.գ. σύμφωνος, συνηχῶν consonans որ եւ ասի Ձայնակից. Ձայնորդ. Շարաձայն. Բարբառակից. Տառ կամ գիր հարկաւ կցելի ընդ ձայնաւոր տառից, զի եւ ինքեան մարթասցի տալ զիւր հնչումն, զի ըստ ինքեան կա՛մ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Ւ — ( ) NBH 2 0922 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c Ւ, կամ ւ. Տառ՝ անուանեալ Հիւն, սիւն. ըստ տեղւոյն ձայնաւոր երկբարբառ, իբր Եու, իյո՛ւ, եւ ըստ տեղւոյն բաղաձայն՝ որպէս մեղմ վ. յար եւ նման մի նոյն նշանագրի լատինացւոց, որ կրկին ձեւով գրի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Ս 2 — ( ) NBH 2 0682 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c, 13c Տառ բաղաձայն ʼի կարգ է կիսաձայնից՝ Սէ՛ յորջորջեալ. լերկ քան զ ց, եւ թաւ քան զ ղ. իսկ ձ *Միջակ է, սէի, զայի, եւ ցոյի. վասն զի քան զսէն եւ զզայն թաւ է, եւ քան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Վ — ( ) NBH 2 0769 Chronological Sequence: 6c, 12c Բաղաձայնն տառիս Ւ, որպէս թաւ ու, անուանեալ Վեւ, կամ վէվ. որպէս եւ յարաբ. եւ յեբր. վաւ կամ վավ երբեմն է բաղաձայն վ. եւ երբեմն ձայնաւոր՝ ու, իւ, օ. հանգէտ իփսիլօն Ψ տառի յունաց, որ վարի որպէս իւ, ի, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0190 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c, 11c, 12c, 13c գ. ἁφωνία, ἁφασία privatio vocis, silentium, loquendi impotentia, stupor Անձայն կամ անբարբառ գոլն. պակասութիւն ձայնի. եւ անխօսութիւն. լռութիւն. պապանձումն. եւ ապշութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Բ — ( ) NBH 1 399 Chronological Sequence: 6c, 12c Առաջինն ի բաղաձայն տառս՝ որք կարօտին ձայնակցութեան միոյ ի ձայնաւորաց առ ի յօդել զհնչիւն. եւ ի բաղաձայնս անդ կոչի անձայն, զի պարզ շրթամբք կազմի՝ որք իսկոյն փակին, եւ հեղձուցանեն զկարծեցեալ ձայնն: Բ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԱԿ — I. (ի, աց.) NBH 1 441 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c, 13c, 14c ա. պչ. պարիգ, պարիյգ. λεπτός subtiis, tenuis Նուրբ. անօսր. անգայտ. ... *Բարակ կտաւ, կամ հանդերձ, գաւազան, լար. Փարպ.: Մծբ. ՟Զ: Վրդն. լս.: Վրդն. ել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԲԱՌԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 442 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 13c ա. σύμφωνος consonans, consentiens Ձայնակից. միաբան. համախոհ. *Բարբառակից եւ կամարար սատանայի ես (յիշոցնատուդ). Ճ. ՟Դ.: Ըստ քերականաց՝ Ձայնորդ, որպէս բաղաձայն տառ. *Բաղկանայ զայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Գ — ( ) NBH 1 0519 Chronological Sequence: 12c Տառ բաղաձայն՝ ʼի կարգէ իսպառ անձայնից, անուանեալ գիմ, որ ʼի յարիլն ընդ ձայնաւոր՝ տայ հնչիւն փափկիկ, նուրբ քան զք, եւ թաւ քան զկ, այլ առաւել մերձաւոր սմին եւ լծորդ. կ. մանաւանդ թէ զկնի ն տառի՝ գ հնչի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Դ — I. ( ) NBH 1 0589 Chronological Sequence: Early classical, 13c Դ. իբրեւ արմատ դերանուանցս Դա, Այդ, Դոյն, հանգոյն նոցին որոշէ զմիջականն ընդ մօտաւոր եւ ընդ հեռաւոր. *Արձակեա՛ զժողովուրդդ: Տա՛ր զճաշդ, զոր ունիս, ի բաբելոն: Ի բա՛ց կացէք յարանցդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.